image

عنوان:

بسامد مصرف خوراک

توضیحات : این پرسشنامه میزان کالری و مواد مغذی مصرفی شما را با استفاده از لیست مواد غذایی و سهم مصرفی هر ماده‌ی غذایی را در طول یکسال گذشته محاسبه می کند.